verva.pl fb/verva Zamów branding >>


Regulamin konkursu

 

„VERVA 4 Fans” – edycja VII


1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Konkursu VERVA 4 Fans


Konkurs pod nazwą VERVA 4 Fans (zwany dalej „Konkursem”) jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2. Organizator i Sponsor

Organizatorem Konkursu (przyrzekającym nagrody w nim przewidziane, w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.) jest Business Sport Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 59/1, 61-734 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziałv Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000411020,  NIP: 7811877290, kapitał zakładowy/wpłacony: 50.000,00 zł (dalej: „Organizator”).

Sponsorem nagród w Konkursie oraz administratorem danych osobowych uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnicy” lub każdy z osobna „Uczestnik”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, dalej jako: „Ustawa”) jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860,NIP: 774-00-01-454, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł (dalej: „Sponsor”), który zgodnie z art. 31 Ustawy, na podstawie zawieranej w tym celu umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, wskazuje się, że - bez uszczerbku dla przepisów obowiązującego prawa w zakresie obowiązków Sponsora jako administratora danych osobowych, o których mowa powyżej – podmiotem wyłącznie i całkowicie odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie inne kwestie związane z Konkursem pozostaje Organizator.

1.3. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest nagrodzenie trzech autorskich inicjatyw amatorskich przedsięwzięć/imprez motoryzacyjnych, organizowanych i zgłaszanych przez Uczestników (dalej: „Inicjatywa”).

2. Zasady Konkursu

2.1. Uczestnicy

 

1. W Konkursie może wziąć udział – jako Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy (przez których rozumie się osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie, w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej), członkowie jakichkolwiek organów oraz współpracownicy Organizatora lub Sponsora, a także ich małżonkowie, powinowaci oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, jak również osoby faktycznie pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny (co oznacza, że udział w Konkursie nie jest bezpośrednio uzależniony od zakupu przez Uczestnika żadnych towarów ani usług).

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie (wymaganym dla umożliwienia jego należytego przeprowadzenia) jest zaakceptowanie warunków Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wskazanym odpowiednio w Regulaminie oraz potwierdzenie spełnienia pozostałych warunków uprawniających do udziału w Konkursie, co Uczestnik potwierdza przystępując do Konkursu.


2.2. Czas trwania i harmonogram Konkursu

 

Konkurs przeprowadzony zostaje według następującego harmonogramu:

1. przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpoczyna się w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 12.00 i kończy się w dniu 30 kwietnia 2016 r. o godz. 11:59,

2. rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury następuje w terminie do dnia 14 maja 2016 r.,

3. ogłoszenie wyników i Laureatów Konkursu następuje w terminie do dnia 14 maja 2016 r.


2.3. Zasady Konkursu

 

1. Zgłaszanie przez Uczestników Inicjatyw do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej 4fans.verva.pl dedykowanego formularza zgłoszeniowego (dalej: „Zgłoszenie”).

2. Jedno Zgłoszenie może obejmować tylko jedną Inicjatywę.

3. Każde Zgłoszenie powinno zawierać – z zastrzeżeniem punktu 6) poniżej – opis Inicjatywy, obejmujący co najmniej planowaną datę i miejsce jej przeprowadzenia oraz jej charakterystykę.

4. Zgłoszenie powinno dotyczyć zorganizowania Inicjatywy rozumianej jako przedsięwzięcia związanego bezpośrednio z motoryzacją (takich jak np. konkursy jazdy samochodowej, zloty pojazdów, wystawy motoryzacyjne, zawody driftingowe, pikniki motoryzacyjne itp.), organizowanego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz spełniającego wszelkie wymagania (w tym bezpieczeństwa) tego rodzaju przedsięwzięć.

5. Każdy Uczestnik może – bez uszczerbku dla punktu 2) powyżej – wysłać dowolną ilość Zgłoszeń.

6. W treści Zgłoszenia Uczestnicy podają swoje następujące dane osobowe, przetwarzane w zgodzie z postanowieniami punktu 2.5 poniżej: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

7. Wysłanie Zgłoszenia przez Uczestnika rozumiane jest jako jego deklaracja uczestnictwa w Konkursie oraz potwierdzenie znajomości i akceptacja postanowień Regulaminu (co dodatkowo potwierdzone zostaje przez Uczestnika w ramach dokonywania Zgłoszenia).

8. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w ppkt. 1 powyżej oraz przywoływanego tam formularza. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że treści wprowadzane w sposób inny niż za pośrednictwem dedykowanego formularza nie są przez Jury uwzględniane ani brane w jakikolwiek inny sposób pod uwagę.


2.4. Deklaracja Uczestnika

 

Uczestnik:

1. poprzez Zgłoszenie oświadcza, iż jest organizatorem lub współorganizatorem zgłaszanej do Konkursu Inicjatywy, organizowanej zgodnie z wszelkimi przepisami polskiego prawa oraz spełniającej wszelkie obowiązujące w tym zakresie wymagania, w tym w szczególności dotyczące bezpieczeństwa jej przeprowadzenia;

2. poprzez odznaczenie odpowiedniego „checkboxu” w Zgłoszeniu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie, zgodnie z postanowieniami punktu 2.5 Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy.2.5. Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Uczestnika, w podanym przez niego zakresie, jaki wskazany został w punkcie 2.3 ppkt. 6 powyżej oraz dodatkowo – w odniesieniu do Laureatów – danych wskazanych w punkcie 3 ppkt. 4 Regulaminu, przetwarzane są wyłącznie w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu odpowiednio przez ich administratora (Sponsora) oraz Organizatora, odpowiednio na zasadach określonych w Regulaminie oraz w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w punkcie 1.2 powyżej. Dane te przechowywane będą tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, w tym otrzymanie nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

3. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są w związku z przeprowadzeniem Konkursu tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.


2.6. Jury

 

Oceny Zgłoszeń oraz wyboru na jej podstawie Laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci” lub każdy osobno „Laureat”) dokona Jury w 5-osobowym składzie, składające się z przedstawicieli Sponsora (dalej: „Jury”).


2.7.  Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 14 maja 2016 r. Nagrody zostaną przyznane trzem kolejnym Uczestnikom, których Inicjatywy zostaną w ocenie Jury uznane za najbardziej atrakcyjne.

2. Decyzje Jury są ostateczne.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie 4fans.verva.pl oraz profilu VERVA na portalu społecznościowym Facebook (www.fb.com/vervaorlen), w terminie wskazanym w punkcie 2.2 powyżej.

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób wskazanych przez Organizatora(dalej: „Komisja”).

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu (jednakże bez uszczerbku dla punktu 2) powyżej) organem rozstrzygającym jest Komisja, która podejmuje decyzje, kierując się postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Każdy Uczestnik uprawniony jest do jednej Nagrody (także w sytuacji dokonania przez danego Uczestnika więcej niż jednego Zgłoszenia zgodnie z punktem 2.3 ppkt. 5 powyżej).


3. Nagrody

 

1. Trzem Uczestnikom, których Inicjatywy nadesłane w ich Zgłoszeniach zgodnie z Regulaminem zostaną wyłonione przez Jury, przyznana zostanie– zgodnie z ppkt. 2 poniżej – nagroda odpowiednio za zajęcie I, II lub III miejsca w Konkursie.

2. Nagrody w Konkursie (dalej: „Nagrody”) stanowią, z zastrzeżeniem ppkt. 6 poniżej –następujące nagrody pieniężne:

 1. za zajęcie I miejsca – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
 2. za zajęcie II miejsca – 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych);
 3. za zajęcie III miejsca – 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

  3. O przyznaniu jednej z Nagród Laureat powiadomiony zostaje przez Organizatora drogą korespondencji elektronicznej (mailowej) z uwzględnieniem adresu e-mail Laureata, podanego przez niego w nagrodzonym Zgłoszeniu, w terminie do 14 marca 2016 r.
  4. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata odpowiedzi zwrotnej do Organizatora w terminie do czternastu dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ppkt. 3 powyżej, zawierającej numer rachunku bankowego oraz nazwę i adres banku, na który ma zostać wypłacona Nagroda.
  5. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych Uczestnika, o których mowa w ppkt. 4 powyżej.
  6. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej od Laureata lub niewskazania wymaganych danych w zakresie i terminie wskazanym w ppkt. 4 powyżej i w konsekwencji braku odbioru Nagrody, lub w przypadku rezygnacji z Nagrody przez Laureata, Jury w terminie siedmiu dni od daty upływu terminu przekazania danych Laureata wyłoni i nagrodzi (w tym powiadomi drogą korespondencji elektronicznej z uwzględnieniem adresu e-mail, podanego w nagrodzonym Zgłoszeniu) innego Uczestnika Konkursu (do którego postanowienia ppkt. 4 i 5 powyżej oraz pozostałe właściwe postanowienia Regulaminu odnoszące się do Laureata stosuje się wówczas odpowiednio).
  7. Każda z Nagród zostanie powiększona o dodatkową należność pieniężną o wartości odpowiadającej podatkowi należnemu od łącznej wartości danej Nagrody i takiej należności dodatkowej, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
  8. Laureat nie jest uprawniony do Nagrody w przypadku niespełnienia przez niego wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie.
  9. Nagroda powinna zostać przeznaczona przez Laureata na realizację Inicjatywy, której dotyczyło nagrodzone przez Jury Zgłoszenie, oraz do przekazania Organizatorowi raportu zdjęciowego (składającego się z minimum 5 zdjęć), dokumentującego realizację nagrodzonej Inicjatywy (dalej „Raport”). Raport przesłany zostanie Organizatorowi na adres e-mail: konkurs@verva.pl w terminie nie później niż trzydzieści dni od  zakończenia realizacji nagrodzonej Inicjatywy.
  10. Do Raportu Laureat Konkursu zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie (z zastrzeżeniem odpowiedzialności z tym związanej, wynikającej z przepisów obowiązującego prawa, w tym odszkodowawczej odpowiednio względem Organizatora oraz Sponsora, mogącej powstać w związku z nieprawdziwością składanego przez Uczestnika oświadczenia), iż przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do fotografii znajdujących się w Raporcie i jako wyłączny dysponent tych praw jest uprawniony do udzielenia na nie licencji, jak również że przysługuje mu (w zakresie wymaganym przepisami obowiązującego prawa) prawo do rozpowszechniania wizerunku osób przedstawionych na fotografiach wraz z uprawnieniem do udzielenia zezwolenia na ich dalsze rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Sponsora w ramach korzystania z licencji, o której mowa w ppkt. 11 poniżej, oraz przez podmioty, którym na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja, a także iż korzystanie z fotografii przez Sponsora i Organizatora oraz podmioty, którym na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja, w sposób zgodny z tą licencją i w zakresie określonym w Regulaminie, nie będzie naruszać praw osób trzecich (wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie dostępny jest na stronie internetowej: 4fans.verva.pl). Użytkownik oświadcza również, że dokonywane przez Uczestnika Zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
  11. Z chwilą wysłania Raportu, Laureat udziela Organizatorowi i Sponsorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ważnej przez okres trzech lat od dnia wysłania Raportu, licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zawartych w Raporcie fotografii na wszystkich znanych w dacie przesłania Raportu polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących: utrwalanie na dowolnym nośniku, w tym audiowizualnym lub audialnym, zwielokrotnianie dowolną techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczanie lub najem lub każde inne rozporządzanie egzemplarzami, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystywanie na stronach internetowych oraz utworach multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich wykonywanie, a także, w zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora i Sponsora do udzielania dalszych licencji.


4.  Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane Organizatorowi, w formie pisemnej lub elektronicznej, odpowiednio na adres Organizatora wskazany w punkcie 1.2. Regulaminu lub na następujący adres e-mail: konkurs@verva.pl,w miarę możliwości z dopiskiem „VERVA4Fans”.

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane pozwalające na kontakt z osobą składającą reklamację, tj. co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail lub dokładny adres dla korespondencji w formie pisemnej osoby składającej reklamację, jak również przyczynę reklamacji oraz możliwie precyzyjny jej opis.

3.O wyniku rozpatrzenia reklamacji składający ją zostanie poinformowany, pisemnie na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w terminie czternastu dni od daty wpłynięcia reklamacji zgodnie z ppkt. 1 powyżej.


5. Postanowienia końcowe.

 

1. Nagroda w Konkursie stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t. ze zm.).

2. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 4fans.verva.pl/regulamin/pdf. Na prośbę Uczestnika, Organizator udostępnia Uczestnikowi treść Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w szczególności w formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: konkurs@verva.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa nabyte Uczestnika. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie (z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego) z chwilą opublikowania go na stronie internetowej wskazanej w ppkt. 3 powyżej. Dodatkowo, Organizator niezwłocznie powiadamia o dokonanej zmianie Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jak również na profilu VERVA na portalu społecznościowym Facebook (www.fb.com/vervaorlen).

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.